Algemene voorwaarden

1.    Toepasselijkheid van de algemene verkoops- en verhuringsvoorwaarden

a.    De offertes van, bestellingen aan en leveringen door ELSCOLAB NV (hierna “ELSCOLAB” genoemd) aan kopers of huurders (hierna “de Klant” genoemd) worden uitsluitend beheerst door deze voorwaarden, behoudens voorafgaande en schriftelijke afwijkingen. Een afwijking van één of meerdere van de bepalingen van deze algemene voorwaarden heeft geen invloed op de andere voorwaarden, die onverkort van toepassing blijven. Een afwijking van één of meerdere van de bepalingen van deze algemene voorwaarden geldt slechts voor één bestelling, tenzij anders overeengekomen.
b.    Elke verwijzing van de Klant naar zijn eigen algemene voorwaarden wordt hierbij als niet-bestaande beschouwd. Andere voorwaarden zijn slechts geldig  indien en voorzover ELSCOLAB deze voorafgaandelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

2.    Offerte, overeenkomst en prijzen

a.    De bestelling van de Klant, zelfs telefonisch, is bindend. Behoudens andersluidend beding in de bestelling, kan ELSCOLAB deze aanvaarden uiterlijk veertien (14) dagen na ontvangst ervan. Telefonische bestellingen worden uitgevoerd conform de door ELSCOLAB gemaakte notities en volgens de door haar daaraan gegeven interpretatie.
b.    De overeenkomst met ELSCOLAB komt slechts tot stand nadat ELSCOLAB de bestelling schriftelijk heeft bevestigd, dan wel indien ELSCOLAB de goederen heeft geleverd en/of gefactureerd. 
c.    Behoudens andersluidend beding omvat de prijs enkel de waarde van de goederen per standaard verpakkingseenheid, met uitsluiting van transport en eventuele andere kosten, heffingen en/of lasten. Alle huidige en toekomstige belastingen en andere kosten, heffingen en/of lasten, van welke aard ook, zijn ten laste van de Klant.
d.    ELSCOLAB kan de voorwaarden gedurende het kalenderjaar wijzigen.  ELSCOLAB zal de Klant op de hoogte brengen van de wijzigingen. Kortingen gelden, behoudens andersluidende afspraak, slechts voor één bestelling.
e.    Afbeeldingen, tekeningen, prijslijsten, aanbiedingen, afmetingen, kleuren en andere gegevens opgenomen in catalogi zijn niet bindend.
f.    De prijzen van ELSCOLAB vermeld op offertes, in prijslijsten en facturen zijn, behoudens andere vermelding, ex works in EURO (€) en exclusief BTW.

3.    Leverings- en serviceperiode

a.    Data en periodes opgegeven door ELSCOLAB zijn slechts indicatief, behoudens andersluidend beding.
b.    ELSCOLAB kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de leveringen en service die het gevolg zijn van overmacht of vreemde oorzaak. Onder overmacht wordt bijvoorbeeld (niet-limitatief) verstaan: staking, oorlog, lock-out, oproer, mobilisatie, epidemie, ziekte, brand, verandering van transporttarieven, douanetarieven, overheidsmaatregelen in het algemeen, te late levering door de leverancier, staking bij de leverancier, faillissement van de leverancier, tekort aan arbeidskrachten, tekort aan brandstof, vernieling van de machines, enz. 
c.    Ingeval van overmacht of vreemde oorzaak wordt de leveringstermijn of servicetermijn verlengd met de duur van de vertraging. ELSCOLAB zal de Klant van dergelijke vertragingen in kennis stellen. De Klant kan de overeenkomst niettemin ontbonden verklaren indien de vertraging meer dan drie (3) maanden duurt en voorzover de Klant ELSCOLAB voorafgaandelijk in gebreke heeft gesteld, per aangetekend schrijven, waarbij de Klant ELSCOLAB een redelijke bijkomende termijn zal toestaan.  In dit geval kan de Klant echter geen aanspraak maken op enige schadevergoeding, van welke aard ook en zowel wat rechtstreekse als wat onrechtstreekse schade betreft.
d.    Indien de vertraging in de leverings- of servicetermijn te wijten is aan ELSCOLAB, kan de Klant de overeenkomst enkel ontbinden in overeenstemming met het toepasselijk recht. De Klant zal ELSCOLAB voorafgaandelijk in gebreke stellen, per aangetekend schrijven. In dit geval is de Klant overeenkomstig het gemeen recht gerechtigd op een schadevergoeding, met een maximum van 10% van de bestelling of herstelling.
e.    ELSCOLAB mag gedeeltelijke leveringen verrichten en de klant is gehouden deze gedeeltelijke leveringen in ontvangst te nemen en te betalen.
f.    ELSCOLAB is gerechtigd wijzigingen aan te brengen aan haar producten, voorzover deze redelijk zijn. ELSCOLAB is niet verplicht om wijzigingen aan te brengen aan producten die reeds aan de Klant werden geleverd.

4.    Overdracht van risico

a.    Behoudens andersluidend beding gaat het risico over op de Klant van zodra de zending wordt overhandigd aan de (eerste) persoon die het transport verricht of van zodra de zending is vertrokken uit de opslagplaats van ELSCOLAB om te worden verzonden aan de Klant.  De goederen worden met andere woorden getransporteerd op risico van de Klant.  Dit artikel is ook van toepassing indien ELSCOLAB de transportkosten draagt.
b.    Het risico gaat eveneens over op de Klant van zodra ELSCOLAB de Klant heeft aangemaand tot afname.

5.    Garantie en garantieverplichting

a.    De garantieperiode voor alle gebreken bedraagt twaalf (12) maanden, uitgezonderd voor pH-elektrodes, die kunnen verouderen zelfs zonder in gebruik te zijn genomen en zelfs onder normale bewaring.  De garantieperiode neemt een aanvang op de datum van levering aan de Klant.  Na deze termijn vervallen alle vorderingen die de Klant heeft op ELSCOLAB, met uitzondering van de vorderingen gebaseerd op wettelijke bepalingen van openbare orde of dwingend recht.
b.    Zichtbare gebreken, evenals niet-conforme leveringen (hierin begrepen onvolledige leveringen) dienen binnen de drie (3) werkdagen na de levering per aangetekende brief aan ELSCOLAB te worden gemeld, met nauwkeurige opgave van de klacht, bij gebreke waarvan de levering als conform wordt beschouwd en de goederen als in perfecte staat ontvangen. Dit vermoeden geldt eveneens indien de Klant, ook voor het verstrijken van de hierboven vermelde termijn, de goederen in gebruik heeft genomen of laten nemen, verkocht, bewerkt of verwerkt. Verborgen gebreken dienen onmiddellijk na ontdekking ervan te worden gemeld en uiterlijk binnen de veertien (14) dagen, op straffe van verval.
c.    Informatie omtrent het product houdt geen garantie in, behoudens andersluidend beding. De Klant die een bijzondere garantie heeft bedongen met ELSCOLAB, dient zich te beroepen op deze garantie binnen de in deze garantie bepaalde termijn en, bij gebreke daaraan, binnen de in dit artikel bepaalde termijnen. 
d.    Indien aan al deze voorwaarden is voldaan en de klacht gegrond wordt bevonden, verbindt ELSCOLAB zich er toe de gebrekkige goederen te vervangen door nieuwe, tegen terugzending van de gebrekkige goederen. De Klant kan in geen geval andere aanspraken maken dan deze hierboven vermeld. Worden derhalve uitgesloten: prijsvermindering en schadevergoeding (van welke aard ook en zowel voor directe als indirecte schade of gevolgschade). 

6.    Terugzendingen van goederen en annuleringen

a.    Terugzendingen van goederen zijn enkel toegestaan mits voorafgaande en schriftelijke toelating van ELSCOLAB.
b.    De Klant die zijn bestelling annuleert of weigert de bestelde goederen in ontvangst te nemen, is - behoudens ingeval van overmacht - een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd van 30% van de prijs van de bestelling of levering, onverminderd hogere schadevergoeding indien de werkelijke schade van ELSCOLAB deze forfaitaire vergoeding overtreft.

7.    Aansprakelijkheid

a.    Behoudens andersluidend beding en onverminderd de wettelijke bepalingen van openbare orde of van dwingend recht kan ELSCOLAB niet aansprakelijk gesteld worden voor:

 • Toevallige schade of schade ten gevolge van overmacht;
 • Schade veroorzaakt door onaangepast en/of onoordeelkundig gebruik;
 • Schade veroorzaakt door slijtage;
 • Schade veroorzaakt door een fout of een nalatigheid van de Klant of één van diens aangestelden, werknemers of lasthebbers.
 • Schade veroorzaakt door een fout of een nalatigheid van één van haar eigen aangestelden, werknemers of lasthebbers.

b.    De Klant verbindt er zich toe alle veiligheidsvoorschriften in acht te nemen bij het gebruik van de goederen en erkent volledig te zijn geïnformeerd met betrekking tot de gebruikswijze van de goederen.
c.    De schadevergoeding waartoe ELSCOLAB eventueel zou gehouden zijn, kan in geen geval de prijs van de goederen te boven gaan.

8.    Eigendomsvoorbehoud, netting en andere rechten van ELSCOLAB

Zolang alle aan ELSCOLAB verschuldigde bedragen, van welke aard en op grond van welke oorzaak ook, niet tijdig en volledig (hoofdsom, eventuele intresten, schadebeding en eventuele gerechtskosten) werden betaald door de Klant:

 • Blijven de goederen eigendom van ELSCOLAB; de Klant zal de onbetaalde goederen op eerste verzoek ter beschikking stellen van ELSCOLAB en machtigt ELSCOLAB nu al de goederen terug te (doen) nemen en daartoe de plaats van opslag te betreden;
 • Is ELSCOLAB, ook na samenloop, gerechtigd zich te beroepen op schuldvergelijking tussen bedragen die partijen, om welke reden en op grond van welke oorzaak ook, verschuldigd zouden zijn aan elkaar, en dit ten belope van het kleinste bedrag,
 • Is de Klant gehouden de goederen te verzekeren tegen brand-, ontploffings- en waterschade, evenals tegen diefstal;
 • Is het de Klant verboden de goederen in pand te geven, al dan niet in het kader van een pand op diens handelszaak, of op enige andere wijze te bezwaren;
 • Draagt de Klant hierbij alle vorderingen die hij heeft op derden aan ELSCOLAB over tot zekerheid van de betaling van diens facturen;
 • Zal de Klant ELSCOLAB onverwijld en per aangetekend schrijven op de hoogte brengen van alle uitvoeringsdaden die één of meerdere schuldeisers van de Klant stellen ten aanzien van de Klant met betrekking tot de onbetaalde goederen, op straffe van een schadevergoeding van 1.000 EUR, onverminderd hogere schadevergoeding;
 • Is ELSCOLAB zonder kennisgeving aan de Klant gerechtigd de levering van eender welke andere bestelling op te schorten, ook al maakt deze bestelling deel uit van een andere overeenkomst;
 • Is ELSCOLAB, na het verstrijken van de vervaldag en onverminderd het recht van ELSCOLAB om betaling te vorderen van de facturen, gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, evenals van alle andere overeenkomsten waarvan ELSCOLAB, in toepassing van het vorige lid, gerechtigd is de levering op te schorten. Bij ontbinding van de overeenkomst lastens de Klant is deze laatste een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 30% van de prijs verschuldigd.
9.    Betaling

a.    De facturen van ELSCOLAB zijn, behoudens andersluidend beding, betaalbaar ter maatschappelijke zetel van ELSCOLAB, binnen de dertig (30) dagen na factuurdatum. 
b.    ELSCOLAB is gerechtigd betalingen van de Klant eerst aan te rekenen op de oudste openstaande schulden (met inbegrip van intresten en kosten), ongeacht of de Klant zijn betaling wenst aan te rekenen op andere openstaande schulden. ELSCOLAB is daarenboven gerechtigd betalingen van de Klant eerst aan te rekenen op de intresten, conventionele schadevergoedingen en eventuele andere vergoedingen die deze op grond van andere openstaande schulden verschuldigd is aan ELSCOLAB.
c.    Ingeval van niet-betaling van één of meerdere facturen op de vervaldag, is de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling: 

 • Een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand, en dit vanaf de vervaldag;
 • Een forfaitair schadebeding verschuldigd van 15% van de gefactureerde prijs, met een minimum van 75 EUR; dit schadebeding dekt niet de kosten verbonden aan de invordering zelf;
 • Een redelijke schadeloosstelling verschuldigd voor alle relevante invorderingskosten die ELSCOLAB oploopt ingevolge de betalingsachterstand; deze schadeloosstelling wordt conventioneel begroot op het totaal van volgende bedragen: (1) voor de schijf van 0 tot 6.250 EUR: 15%; (2) voor de schijf van 6.251 EUR tot 50.000 EUR: 10%; (3) voor de schijf van 50.001 EUR tot 125.000 EUR: 7,5%; (4) voor de schijf vanaf 125.001 EUR: 3%. Deze bedragen zijn gebaseerd op de normale invorderingstarieven gebruikt door advocatenkantoren.

d.    Schuldvergelijking door de Klant is uitgesloten. Evenmin kan de Klant enig retentierecht uitoefenen op de goederen. Ook delegatie is uitgesloten.

10.    Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

a.    De overeenkomst tussen ELSCOLAB en de Klant wordt beheerst door het Belgisch recht.
b.    De plaats van uitvoering van de overeenkomst tussen ELSCOLAB en de Klant is op de maatschappelijke zetel van ELSCOLAB.
c.    Elk geschil in verband met de geldigheid, de totstandkoming, de uitlegging, de uitvoering of de beëindiging van de overeenkomst tussen ELSCOLAB en de Klant behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde.

11.    Splitsbaarheid

Indien een of meerdere bepalingen van deze overeenkomst nietig zouden zijn, heeft deze nietigheid geen enkel gevolg op de geldigheid van de andere bepalingen.  De bepaling(en) die geen uitwerking heeft/hebben, worden dan vervangen door andere die op commercieel vlak dezelfde uitwerking heeft/hebben.

12.    Privacy

Dit document werd u verzonden door Elscolab, daarbij handelend als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de toepasselijke wetgeving voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679. U ontving dit bericht ten gevolge van een inschrijving op onze mailinglist, of omdat u producten of diensten van ons hebt afgenomen of wenst af te nemen die verband houden met de inhoud van dit document. Uw gegevens worden gebruikt om u verder op de hoogte te houden van onze activiteiten, producten en diensten. Voor eventuele vragen rond de bescherming van uw persoonsgegevens, inclusief uw recht op toegang, correctie of vernietiging van uw gegevens en internationale overdrachten ervan, kan u contact opnemen met Elscolab via customercare@elscolab.com. Indien u geen verdere informatie van ons meer wenst te ontvangen, kan u eenvoudig een mail sturen aan customercare@elscolab.com